Web Analytics
Kalkulacje DATE
📆

Kalkulacje DATE

Kalkulacje DATE

Poniższy artykuł przedstawia wybrane kalkulacje na datach (DATE) oraz prezentuje możliwości wykorzystania daty oraz pól kalkulowanych

Pole daty - co zrobić przed tworzeniem kalkulacji

Pierwszym krokiem, jeszcze przed rozpoczęciem budowania kalkulacji na datach, jest zapewnienie poprawnego formatu danych. Ważnym jest, by pole daty miało typ danych Date. Wtedy uzyskamy pełnię możliwości pracy z tym typem danych. Gdyby pole było oznaczone jako String, należy dokonać jego konwersji do Date. W zależności, gdzie się znajdujesz:

Karta źródła danych (Data Source):

Przejdź do Data Source a następnie wybierz ikonę znajdującą się obok nazwy pola. Z rozwijanej listy wybierz opcję Date.

image

Lista pól w arkuszu (Worksheet):

Poprawność daty możesz również zmienić w arkuszu. Kliknij prawym przyciskiem na wybraną miarę. Następnie wybierz Change Data Type i zaznacz Date.

image

Wyniki kalkulacji DATE

Wynik kalkulacji opartych o typ danych Date może być prezentowane pod postacią:

  • ciągu znaków (ang. string), czyli tekstowy wynik kalkulacji np. 1 Stycznia lub Poniedziałek
  • liczby całkowitej (ang. integer), czyli data w formacie numerycznym, np. 4. Możemy ją poddawać dalszym kalkulacjom i agregacjom
  • daty.

Parametry funkcji z kategorii DATE

Start_of_week dla wielu funkcji jest to parametr opcjonalny, który określa dzień będący początkiem tygodnia, od którego liczona jest data.

ISO jest ustandaryzowanym systemem daty, gdzie początkiem tygodnia zawsze jest poniedziałek. Więcej informacji o tym formacie daty znajdziesz na stronie Tableau ▶ tutaj ◀.

Date_part jest kluczowym zagadnieniem w funkcjach daty w Tableau. Jest ono stałym argumentem, który określa, jaki wycinek czasu chcemy obliczyć. Istnieją następujące wyrażenia:

Wartości date_part

Jednostka czasuNazwaCo zwraca?
Sekunda

'second'

0-60

Minuta

'minute'

0-59

Godzina

'hour'

0-23

Dzień

'day'

1-31

Dzień tygodnia

'weekday'

1-7 lub 'Poniedziałek'

Dzień roku

'dayofyear'

Np. 1 Stycznia

Tydzień

'week'

1-52

Miesiąc

'month'

1-12 lub 'Styczeń'

Kwartał

'quarter',

1-4

Rok

'year'

Czterocyfrowy rok

Dzień tygodnia w formacie ISO

'isoweekday'

1-7

Tydzień w formacie ISO

'isoweek'

1-52

Kwartał w formacie ISO

'isoquarter'

1-4

Rok w formacie ISO

'isoyear'

Czterocyfrowy rok ISO

Budowanie kalkulacji DATE

DATEADD 

Funkcja DATEADD zwraca wybraną datę powiększoną o określony interwał czasu (liczbę okresów).

DATEADD(date_part, interval, date)

Przykład:

DATEADD('year',3,#01-01-2021#) = 01-01-2024

✔ Wynik 01-01-2024 - funkcja dodała 3 lata do daty 01-01-2021.

DATEDIFF

Funkcja DATEDIFF zwraca różnicę pomiędzy dwiema datami wyrażoną w jednostkach date_part.

DATEDIFF(date_part, date1, date2, [start_of_week])

Przykład:

DATEDIFF('week', #2013-07-22#, #2013-09-24#) = 9

✔ Wynik 9 tygodni - funkcja zwróciła różnicę w tygodniach pomiędzy 2013-7-22 oraz 2013-09-24.

DATENAME

Funkcja DATENAME zwraca część daty jako String

DATENAME (date_part, date, [start_of_week])

Przykład:

DATENAME('year',#01-01-2021#,'Monday') = 2021

✔ Wynik 2021 rok - rok zwracany jest jako String.

DATEPARSE

Funkcja DATEPARSE konwertuje String na Date. Funkcja jest użyteczna, gdy Tableau nie radzi sobie z automatyczną konwersją na typ danych Date. Aby poprawnie rozpracować tekst na datę, musisz zdefiniować wzorzec, tzw. pattern.

DATEPARSE(date_format, [date_string])

Przykład:

DATEPARSE('dd.MM.yyyy','01.01.2021') = 01-01-2021

✔ Wynik 01.01.2021 jako data - poprzez funkcję ciąg znaków zostaje przekształcony na datę.

DATEPART

Funkcja DATEPART zwraca część daty jako Integer.

DATEPART(date_part, date, [start_of_week])

Przykład:

DATEPART('month', #01-01-2021#) = 1

✔ Wynik 1 jako pierwszy miesiąc w roku - z daty 01-01-2021 zostaje wyciągnięty miesiąc, który następnie zostaje zwrócony jako Integer.

DATETRUNC

Funkcja DATETRUNC przycina aktualnie wybraną datę do pierwszego dnia okresu z wybranego przez nas date_part.

DATETRUNC(date_part, date, [start_of_week])

Przykład:

DATETRUNC('month',#12-12-2021#) = 01-12-2021

✔ Wynik 01-12-2021 - data 12-12-2021 zostaje przycięta do pierwszego dnia miesiąca, w wyniku tego powstaje nowa data: 01-12-2021.

ISDATE

Funkcja ISDATE zwraca wartość True w przypadku poprawnego formatu daty zapisanej jako ciąg znaków.

ISDATE(string)

Przykład:

ISDATE("January 01, 2001") = true

✔ Wynik true - funkcja potwierdziła poprawny formaty daty "January 01, 2001" jako ciąg znaków.

MAKEDATE

Funkcja MAKEDATE zwraca datę, która powstaje w wyniku połączenia roku, miesiąca i dnia.

MAKEDATE(year, month, day)

Przykład:

MAKEDATE(2020,2,12) = 12-02-2020

✔ Wynik 12-02-2020 - data, która powstała ze wskazanych wartości.

MAKETIME

Funkcja MAKETIME zwraca czas który powstaje w wyniku połączenia godziny, minuty i sekundy.

MAKETIME(hour, minute, second)

Przykład:

MAKETIME(6,12,12) = 06:12:12

✔ Wynik 06:12:12 - godzina, która powstała z podanych wartości.

MAKEDATETIME

Funkcja MAKEDATETIME łączy w sobie datę oraz czas.

Przykład:

MAKEDATETIME(#01-01-2021#, #14:38#) = 01-01-2021 14:38

✔ Wynik 01-01-2021 14:38 - nowa wartość w formacie DateTime, która powstała z podanych wartości daty 01-01-2021 i czasu 14:28.

MAX

Funkcja MAX zwraca największą ze wskazanych wartości.

MAX(expression)
MAX(expr1, expr2)

Przykład:

MAX(date) = 31-12-2021

✔ Wynik 31-12-2021 - funkcja MAX wskazuje na najwyższą wartość daty w kolumnie Date.

MIN

Funkcja MIN zwraca najmniejszą ze wskazanych wartości.

MIN(expression)
MIN(expr1, expr2)

Przykład:

MIN(date) = 31-12-2021

✔ Wynik 31-12-2021 - funkcja MIN wskazuje na najniższą wartość daty w kolumnie Date.

YEAR

Funkcja YEAR zwraca numer roku jako Integer.

YEAR(date)

Przykład:

YEAR (#15-04-2004#) = 2004

✔ Wynik 2004 - zwraca konkretny rok z podanej daty.

QUARTER

Funkcja QUARTER zwraca numer kwartału ze wskazanej daty.

QUARTER(date)

Przykład:

QUARTER(01-01-2021) = 1

✔ Wynik 1 - funkcja mówi, iż wskazana data znajduje się w pierwszym kwartale roku.

MONTH

Funkcja MONTH zwraca miesiąc z wybranej daty jako Integer.

MONTH(date)

Przykład:

MONTH(#01-04-2021#) = 4

✔ Wynik 4 jako miesiąc kwiecień - ze wskazanej daty zostaje wyciągnięty miesiąc, który następnie zostaje zwrócony jako Integer.

WEEK 

Funkcja WEEK zwraca numer tygodnia z wybranej daty jako Integer.

Przykład:

WEEK (#15-04-2004#) = 16

✔ Wynik 16 - funkcja zwraca liczbę wskazującą 16 numer tygodnia ze wskazanej daty.

DAY

Funkcja DAY zwraca dzień z wybranej daty jako Integer.

DAY(date)

Przykład:

DAY(#12-12-2021#) = 12

✔ Wynik 12 dzień z podanej daty.

NOW

Funkcja NOW zwraca lokalną datę i czas.

NOW()

Przykład:

NOW() = 01-01-2021 00:01

✔ Wynik 01-01-2021 00:01 - zwraca obecną datę i czas.

TODAY

Funkcja TODAY zwraca dzisiejszą datę.

TODAY()

Przykład:

TODAY() = 01-01-2021

✔ Wynik 01-01-2021 - zwraca obecną datę.

ISOYEAR

Funkcja ISOYEAR zwraca wartość roku w oparciu o standard ISO8601.

ISOYEAR(date)

Przykład:

ISOYEAR (#15-04-2004#) = 2004

✔ Wynik 2004 jako numer roku z podanej daty w oparciu o standard ISO8601.

ISOQUARTER

Funkcja ISOQUARTER zwraca wartość kwartału w oparciu o standard ISO8601.

ISOQUARTER(date)

Przykład:

ISOQUARTER (#15-04-2004#) = 2

✔ Wynik 2 jako numer kwartału z podanej daty w oparciu o standard ISO8601.

ISOWEEK

Funkcja ISOWEEK zwraca wartość tygodnia w oparciu o standard ISO8601.

ISOWEEK(date)

Przykład:

ISOWEEK (#15-04-2004#) = 16

✔ Wynik 16 jako numer tygodnia z podanej daty w oparciu o standard ISO8601.

ISOWEEKDAY

Funkcja ISOWEEKDAY zwraca wartość dnia tygodnia w oparciu o standard ISO8601.

ISOWEEKDAY(date)

Przykład:

ISOWEEKDAY (#15-04-2004#) = 4

✔ Wynik 4 jako numer dnia tygodnia z podanej daty w oparciu o standard ISO8601.

← Poprzednia strona

Poziomy wykonywania kalkulacji

Następna strona →

Kalkulacje LOGICAL