Web Analytics
Kalkulacje NUMBER
🔢

Kalkulacje NUMBER

Kalkulacje NUMBER

Artykuł przedstawia wybrane kalkulacje na liczbach (Number). Pozwalają one na dokonywanie obliczeń pól numerycznych.

Budowanie kalkulacji Number

ABS

Funkcja ABS zwraca wartość bezwzględną wyrażenia.

ABS(number)

Przykład:

ABS (-10) = 10

CEILING

Funkcja CEILING zaokrągla wyrażenie do najbliższej liczby całkowitej w górę.

CEILING(number)

Przykład:

CEILING (3.11) = 4

DIV

Funkcja DIV dzieli dwa wyrażenia przez siebie, a następnie zaokrągla je do jedności. Alternatywnie można też wykorzystać znak “/”.

DIV(integer1, integer2)

Przykład:

DIV(16,5) = 3

FLOOR

Funkcja FLOOR zaokrągla wyrażenie do najbliższej liczby całkowitej w dół.

FLOOR(number)

Przykład:

FLOOR(3.7) = 3

MAX

Funkcja MAX zwraca największy wynik z wyrażenia pośród wszystkich rekordów.

MAX(number)
MAX(number1, number2)

Przykład:

MAX([Sales])

MIN

Funkcja MIN zwraca najmniejszy wynik z wyrażenia pośród wszystkich rekordów.

MIN(number)
MIN(number1, number2)

Przykład:

MIN([Sales])

POWER

Funkcja POWER podnosi liczbę do określonej potęgi.

POWER(number, power)

Przykład:

POWER(4,2) = 16

ROUND

Funkcja ROUND zaokrągla liczbę do danej wartości po przecinku. W przypadku, gdy wartość decimals nie zostanie określona, zaokrąglenie ma miejsce do liczby całkowitej.

ROUND(number, [decimals])

Przykład:

ROUND(Profit) 

SIGN

Funkcja SIGN zwraca wartość -1, jeżeli jest liczba ujemna, 0 - gdy wartość jest równa zeru oraz 1 - gdy liczba jest dodatnia.

SIGN(number)

Przykład:

SIGN(Sales) = -1

✔ Wynik -1 - funkcja SIGN pokazuje, iż liczba z Sales jest ujemna.

SQRT

Funkcja SQRT pierwiastkuje liczbę.

SQRT(number)

Przykład:

SQRT(100) = 10

ZN

Funkcja ZN zwraca wyrażenie w przypadku wartości nie będących NULL, w innym przypadku zwraca 0. Innymi słowy zastępuje NULL liczbą 0.

Przykład:

ZN([Sales])

✔ Wynik - obliczenia arytmetyczne na kolumnach z polami NULL zwrócą wynik NULL.

Dlatego też przed wykonaniem kalkulacji zastanów się, czy braki w danych nie powodują konieczności zastosowania funkcji ZN().

image

← Poprzednia strona

Kalkulacje LOGICAL

Następna strona →

Kalkulacje SPATIAL