Web Analytics
Relationships (relacje)
🔁

Relationships (relacje)

Relationships (Relacje)

Czym są relacje?

Relacja pozwala na ustanowienie połączenia między dwoma tabelami na podstawie pól ze sobą dopasowanych. Relacja jako tako nie tworzy danych w nowej tabeli w warstwie fizycznej, jak Joins czy Union.

Relacja to połączenie w warstwie logicznej. Podczas pracy w arkuszu zapytanie odnosi się bezpośrednio do tabeli właściwej kontekstowo przy użyciu odpowiednich pól. W ten sposób generuje się nowa niestandardowa tabela danych, która zachowuje odpowiedni poziom szczegółowości, odpowiednie agregacje i wartości zerowe, ale nie powoduje ani utraty danych ani ich duplikacji.

W przeciwieństwie do Joins, Relacje charakteryzują poniżej wymienione zalety:

 1. Do zdefiniowania Relacji konieczne jest jedynie wybranie konkretnych pól. Nie trzeba podawać ani typu połączenia ani jego warunku.
 2. Tabele będące w Relacji pozostają odrębnymi tabelami. Ich połączenie w Relacji nie tworzy nowej tabeli.
 3. Relacja używa połączeń w sposób automatyczny. Podczas analizy, Tableau automatycznie wybiera typ połączenia w oparciu o pola, które są użyte na wizualizacji zachowując przy tym odpowiedni poziom szczegółowości.
 4. Tableau wykorzystuje Relacje do generowania poprawnych agregacji i odpowiednich połączeń na podstawie bieżącego kontekstu pól użytych do analizy w danym arkuszu.
 5. Przy pracy z Relacjami wystarczy jedno źródło danych, które zawiera wiele różnych tabel na różnym poziomie szczegółowości. W ten sposób można ograniczyć ilość źródeł danych, które są potrzebne do zbudowania ostatecznej wizualizacji.
 6. Wartości, które nie znalazły swojego dopasowania nie są automatycznie usuwane.
 7. Relacje pozwalają na uniknięcie problemów duplikowania danych i filtrowania, które mogą przydarzyć się podczas korzystania z Joins.
 8. Tableau tworzy zapytanie jedynie w odniesieniu do danych, które są istotne i właściwe w danym widoku.

O czym należy pamiętać przy stworzeniu Relacji

 1. Pola, które definiują Relację, muszą mieć ten sam typ.
 2. Relacja nie może być zdefiniowana w oparciu o pola w roli geograficznej.
 3. W pracy na opublikowanym źródle danych, definiowane oraz edycja Relacji jest niemożliwe.
 4. Aby móc zdefiniować i edytować relacje, należy używać wbudowanego źródła danych.

Jak tworzyć i definiować relację

Tworzenie relacji

Relację tworzy się w warstwie logicznej źródła danych – domyślny widok kanwy z zakładce Data Source. Aby stworzyć Relację:

 1. Przeciągnij pierwszą tabelę na kanwę.
 2. Przytrzymaj i przeciągnij drugą tabelą na kanwę. W momencie, kiedy pojawi się łącznik, upuść ją. W dolnym obszarze pojawi się sekcja ze szczegółami Relacji.
 3. image
 4. W ten sam sposób, dodawaj kolejno następne tabele.
 5. image

Usuwanie tabeli z Relacji

 1. Aby usunąć tabelę z Relacji, przejdź kursorem myszki nad tabelę, którą chcesz usunąć, kliknij strzałkę z prawej strony na jej pigułce.
 2. Z listy, która się pojawiła, wybierz Remove, by usunąć tabelę.
 3. image
 4. Tabela znika z obszaru kanwy.
 5. image

Zmiana relacji przez przerzucenie tabeli

Aby zmienić Relację korzystając z innej tabeli, przeciągnij nową tabelę nad tą, którą chcesz zmienić i upuść ją.

image

Podgląd relacji

Aby zobaczyć tabele i pola dopasowania w Relacji, przesuń kursor na linię połączenia. Wyświetli się chmurka ze szczegółami.

image

Edycja relacji

Aby móc edytować istniejącą Relację, np. dodać, zmienić, usunąć pola dopasowania, kliknij w linię połączenia. W dolnym obszarze pojawi się okno Edycji Relacji.

image

Przydatne wskazówki przy tworzeniu relacji

Poniżej znajdziesz więcej praktycznych informacji i wskazówek na temat tworzenia Relacji:

 1. Pierwsza tabela, która przerzucasz na kanwę staje się niejako tabelą bazową w źródle dla modelu, który tworzysz. Kolejność przerzucania następnych tabel nie ma znaczenia, o ile bierzesz pod uwagę to, jak tabele powinny być połączone względem siebie i jak odpowiednie pola powinny być dobrane względem siebie.
 2. Przed samym rozpoczęciem tworzenia Relacji, warto jest przejrzeć same dane zawarte w źródle, by dowiedzieć się, jaki jest zakres i poziom szczegółowości danych i jak poprowadzić analizę.
 3. Każda Relacja musi zawierać przynajmniej jedno dokładne dopasowanie pól, a pola muszą posiadać ten sam typ. Do zbudowania relacji złożonej należy użyć kolejnych par pól.
 4. Relacje mogą opierać się na polach kalkulowanych. W tym przypadku, istnieje możliwość wyboru operatora.
 5. Usunięcie tabeli z Relacji powoduje automatyczne usunięcie tabel z nią powiązanych na niższym poziomie. Usunięcie tabeli bazowej spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nią tabel.

💬 Relacja a Join

Połączenia typu Relacje i Joins mimo swoich podobieństw działają w sposób zupełnie odmienny i na różnych poziomach w Tableau. Relacje powstają przez połączenie tabel na wyższym poziomie w warstwie logicznej źródła danych. Joins, z kolei, powstają pomiędzy tabelami w warstwie fizycznej – tabele łączą się fizycznie tworząc nową tabelę jeszcze przed rozpoczęciem samej analizy. Stąd też może się okazać, że dane zostaną zduplikowane, wyfiltrowane z jednej lub obu tabel, że w wynikach pojawią się wartości puste „null” w przypadku Left, Right i Full Outer Join. Przy korzystaniu z połączeń Join należy być szczególnie uważnym i stopniowo sprawdzać wyniki analizy zapewniając ich poprawność i że nie spowodują zafałszowania danych na wizualizacji.