Web Analytics
Parameter actions
🎬

Parameter actions

Parameter actions

📌
W tej sekcji dowiesz się:
 • Czym są parameter actions.
 • Jak utworzyć parametr action.
 • W jaki sposób korzystać z parameter action.

Definicja Parameter actions w Tableau Desktop pozwalają użytkownikom na dynamiczne zmienianie wartości parametrów poprzez bezpośrednią interakcję z elementami wizualizacji, takimi jak markery, punkty danych lub inne elementy. Pozwalają one dostosowywać zachowanie i wygląd wizualizacji w czasie rzeczywistym, co jest przydatne do eksploracji danych i analizy. Parameter actions mogą być używane w odniesieniu do różnych elementów wizualizacji, takich jak reference lines, kalkulacje, filtry i zapytania SQL.
Za pomocą akcji parametrów użytkownicy mogą dostosowywać sposób wyświetlania danych, tworzyć dynamiczne podsumowania i statystyki oraz eksperymentować z różnymi scenariuszami, bez konieczności tworzenia zaawansowanych obliczeń. Użytkownicy mogą kliknąć, najeżdżać kursorem lub wybierać elementy w wizualizacji, a wartość parametru zostanie zaktualizowana na podstawie dokonanej interakcji. Dzięki akcjom parametrów można również umożliwić użytkownikom wybieranie wielu znaczników Marks na wykresach, które zostaną automatycznie agregowane w jedną wartość parametru.

Składowe parameter action

 1. Arkusz źródłowy lub arkusze docelowe: Akcja parametrów musi zawierać arkusz źródłowy lub arkusze, do których ma zostać dostarczona wartość parametru. Arkusz źródłowy to miejsce, z którego użytkownik uruchamia akcję, natomiast arkusze docelowe to te, które otrzymują zmienioną wartość parametru w wyniku akcji.
 2. Działanie użytkownika, które uruchamia akcję: Akcja parametrów jest uruchamiana na skutek konkretnego działania użytkownika. Może obejmować przesunięcie kursora na element wizualizacji, wybór konkretnego znacznika (Mark), wybór z menu.
 3. Parametr docelowy: To parametr, który jest modyfikowany w wyniku akcji. Parametr ten może wpływać na zachowanie i wygląd wizualizacji. Jest to cel akcji, który zmienia się w reakcji na działania użytkownika.
 4. Pole źródłowe i odpowiednia agregacja (jeśli dotyczy): Akcja parametrów jest związana z konkretnym polem źródłowym w wizualizacji, które dostarcza wartość do parametru docelowego. W niektórych przypadkach może być wymagane określenie, jak ma być dokonywana agregacja wartości tego pola, szczególnie gdy jest dostępnych wiele rekordów.
 5. Zachowanie po usunięciu wyboru: Po uruchomieniu akcji i dostarczeniu wartości do parametru, ważne jest określenie, co ma się stać, gdy użytkownik usunie swoje wybory lub cofnie akcję. To może obejmować przywrócenie domyślnych ustawień parametru lub zachowanie użytkownika w określony sposób.
 6. Lokalizacja parametru w wizualizacji: Parametr, do którego odwołuje się akcja parametrów, musi znajdować się w pewnej części wizualizacji. Można to osiągnąć poprzez odwołanie się do parametru w kalkulacji, używanie go w reference line na wizualizacji lub tworzenie widoku korzystającego z pola źródłowego, które jest powiązane z parametrem, na którym działa akcja.

Kroki do tworzenia akcji parametrów

7 głównych kroków do zbudowania akcji na parametrze:

 1. Przygotuj parametr: Rozpocznij od przygotowania parametru, który chcesz wykorzystać w akcji. Parametr jest zmienną, którą użytkownicy będą mogli dostosowywać, aby wpływać na wizualizację. Możesz zdefiniować jego właściwości, takie jak dostępne wartości, typ danych i nazwę. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tworzeniu parametrów.
 2. Opcjonalnie: Stwórz kalkulację korzystającą z parametru: W zależności od celu akcji, którą chcesz udostępnić użytkownikom, możesz stworzyć kalkulację korzystającą z parametru. Kalkulacje pozwalają na bardziej zaawansowane przekształcenia danych w wizualizacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji o Tworzeniu kalkulacji.
 3. Utwórz wizualizację: Stwórz wizualizację, w której chcesz użyć akcji parametru. Wizualizacja powinna zawierać elementy, na które akcja będzie miała wpływ. Może to być np. wykres, mapa, tabela, itp.
 4. Utwórz akcję parametru: Przejdź do zakładki "Akcje" w Tableau i wybierz opcję "Utwórz akcję". Wybierz typ akcji "Parametr" (Parameter) oraz nazwę arkusza źródłowego, który jest związany z wizualizacją. Następnie skonfiguruj akcję parametru określając, które zachowanie użytkownika ma ją uruchamiać (np. kliknięcie, najechanie kursorem).
 5. Powiąż parametr z akcją: Wybierz parametr, który ma być powiązany z akcją parametru. To oznacza, że akcja będzie wpływać na wartość tego parametru w odpowiedzi na interakcje użytkownika.
 6. Skonfiguruj akcję parametru: W ustawieniach akcji parametru określ, co ma się dziać po uruchomieniu akcji. To może obejmować zmiany w parametrze, które wyzwalają interakcje, lub dostosowanie wizualizacji na podstawie nowych wartości parametru.
 7. Testuj i dostosuj: Przetestuj akcję parametru, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli konieczne, dostosuj ustawienia akcji lub wizualizacji, aby zapewnić użytkownikom intuicyjny i łatwy odbiór treści.

Co więcej w temacie parameter actions (kliknij wybrany):

🪁
Tworzenie parameter action
👀
Przykłady zastosowań parameter actions

← Poprzednia strona

Następna strona →