Web Analytics
Obszar roboczy (Workspace)
🧭

Obszar roboczy (Workspace)

Obszar roboczy (Workspace)

Workbook Tableau - elementy składowe

Do pracy w Tableau wykorzystuje się format workbook’a, który zawiera kolejno opisane:

 1. Nazwa Workbook’a na górze okna.
 2. Pasek Menu.
 3. Pasek Narzędzi.
 4. Karty.
 5. Półka.
 6. Panel boczny z zakładką danych i zakładką analizy.
 7. Widok.
 8. Seria zakładek, którymi mogą być arkusze (worksheet), pulpit z wizualizacją danych (dashboard) i opowieści (story).
 9. Pasek statusu.

image

Pasek Menu (Menu Bar) i Narzędzi (Toolbar)

Pasek Narzędzi ułatwia nawigację, prowadzenie operacji i analizy danych.

image

🛠️
Opis funkcjonalności paska narzędzi

FunkcjaPrzycisk/ikona na paskuOpisFunkcja (English)
Ikona Tableau
Powrót do strony startowej
Show Start Page
Cofnij
Powrót / Cofnięcie do poprzedniej operacji w Wrokbook’u (Ctrl+Z)
Undo
Powtórz
Odtworzenie operacji, która wcześniej została cofnięta (Ctrl+Y)
Redo
Zapisz
Zapisuje lokalnie zmiany wykonane w Workbook’u. Opcja dostępna tylko w Tableau Desktop. W przypadku Tableau Public, zapisuje zmiany w Workbook’u opublikowanym na Tableau Public
Save
Nowe źródło danych
Otwiera panel podłączania się do danych, w którym możesz utworzyć nowe połączenie lub otworzyć dowolne już zapisane
New Data Source
Dodaj arkusz
Otwiera nowy arkusz
New Worksheet
Duplikuj arkusz
Duplikuje arkusz, który jest otwarty
Duplicate
Wyczyść arkusz
Usuwa wizualizację i wszystkie jej parametry (Alt+Shift+Backspace)
Clear Sheet
Transponuj
Zamienia wiersze i kolumny między sobą (Ctrl+W)
Swap Rows and Columns
Sortuj rosnąco
Szereguje wartości danego pola od najmniejszej do największej
Sort Ascending
Sortuj malejąco
Szereguje wartości danego pola od największej do najmniejszej
Sort Descending
Podświetl
Funkcja podświetlenia parametrów na wizualizacji
Highlight
Grupuj
Tworzy grupę dla konkretnych wartości
Group Members
Pokaż / Ukryj wartości
Umożliwia pokazanie lub ukrycie wartości Marks na wizualizacji w danym arkuszu
Show Mark Labels
Pinezka
Powoduje zatrzymanie widoku w określonym miejscu po powiększeniu. Po założeniu pinezki widok będzie stały i nie będzie się zmieniał dynamicznie do zakresu zwracanych danych na widoku. Działa na mapie i wykresie scatter plot
Fix Axes
Dostosuj widok
Pozwala dostosować widok wizualizacji w oknie
Fit
Pokaż / Ukryj karty
Pozwala dostosować widok poprzez pokazywanie lub ukrywanie konkretnych kart i półek: Title, Caption, Columns, Rows, Filters, Pages, Summary na widoku
Show/Hide Cards
Pokaż jako prezentację
Przełącza widok tryb prezentacji, która przedstawia tylko widok (wszystkie pozostałe elementy zostają ukryte) (F7)
Presentation Mode
Przedstaw jako
Umożliwia wybór formy wizualizacji poprzez podświetlenie kolejnych opcji. Tylko te formy wizualizacji będą dostępne, których warunki spełniają wybrane pola. W pomarańczowym obramowaniu będzie się pokazywać typ, który dla wybranych pól, będzie rekomendowany przez Tableau (Ctrl+1)
Show Me

Pasek Narzędzi możesz ukryć / przywrócić wybierając z menu głównego Window i odznaczając / zaznaczając opcję Show Toolbar.

image

Pasek boczny (Side Bar)

Pasek boczny zawiera zakładkę danych (Data Pane) i analizy (Analytics Pane). Może się on różnić w zależności od tego, co w danym momencie znajduje się na widoku i jakie operacje chcesz przeprowadzić. Pasek boczny można łatwo ukryć i przywrócić klikając w strzałkę w prawym górnym rogu:

image

lub z menu głównego wybierając Window i dalej Show Side Bar.

image

Panel danych (Data Pane)

image

Panel analizy (Analytics Pane)

image

Półka i karty (Shelves & Cards): Columns, Rows, Marks, Filters, Pages, Legends

Każdy arkusz w Tableau posiada obszar kart i półek, tj.: Kolumny, Wiersze, Marks, Filtry, Strony, Legendy, itp. Poprzez przerzucanie na nie pól możesz:

 • budować strukturę i dostosowywać wygląd swojej wizualizacji,
 • definiować poziom szczegółowości i decydować o tym, jakie marks będą zawarte albo nie,
 • dodawać kontekst do swojej wizualizacji poprzez formatowanie marks z użyciem koloru, kształtu, rozmiaru.
image

Pracę możesz rozpocząć na wiele sposobów:

 • przeciągnąć pole z panelu bocznego (Data Pane) i upuścić je na dowolną kartę lub półkę z wierszami albo kolumnami (metoda drag&drop),
 • dwuklikiem wybrać dane pole, ocenić otrzymany widok i kontynuować w ten sam sposób z kolejnymi polami (double click),
 • zaznaczyć pole i przeciągnąć je na obszar widoku w miejsca, gdzie widnieje napis Drag field here, aby rozpocząć tworzenie wizualizacji w formie tabelarycznej,
 • zaznaczyć jedno lub więcej pól z panelu bocznego (Data Pane) i z Paska Narzędzi (Toolbar) wybrać odpowiednią wizualizację spod Show Me. Przy otwarciu Show Me, dostępne będą tylko te wizualizacje, których warunki odnośnie pól są spełnione. Na poniższym przykładzie w obramowaniu zaznaczono typy wizualizacji, które są niedostępne dla kombinacji pól, które zostały wybrane. W dolnej części oznaczonej strzałką znajduje się obszar, który opisuje wymagania do stworzenia wybranej wizualizacji, jak na poniższym przykładzie dla Symbol Mapy.
 • image

Pasek statusu (Status Bar)

Pasek statusu widoczny jest w dolnej części okna Tableau. Na pasku wyświetlane są informacje podsumowujące obecny widok. Poniższy przykład pokazuje informacje, że na widoku znajdują się 1482 marks przedstawionych w 742 wierszach i 4 kolumnach oraz sumę całkowitą wszystkich marks (Sales) równą 892962.

image

Pasek Statusu możesz ukryć / przywrócić wybierając z menu głównego Window i odznaczając / zaznaczając opcję Show Status Bar.

image

Zakładki Workbook’a: arkusz (Worksheet), pulpit (Dashboard) i opowieść (Story)

Workbook w Tableau swoją formą i strukturą przypomina MS Excel złożony z wielu zakładek.

image

W Tableau zakładką może być:

 • arkusz (Worksheet) zawiera jedną budowaną od podstaw wizualizację. Jest to widok, w którym pracujesz przeciągając pola na półkę wierszy, kolumn, oznaczając Marks, Filtry, itd.
 • Nowy worskheet dodasz klikając ikonę:

  image
 • pulpit (Dashboard) składa się z kilku widoków zawartych w arkuszach, które składane są w pewną prezentację.
 • Nowy dashboard dodasz klikając ikonę:

  image
 • opowieść (Story) opiera się na pewnej sekwencji następujących po sobie arkuszy lub dashboardów, które w swoim założeniu mają przedstawić jakąś historię, np. przedstawić fakty, ciekawostki, problem, itd.
 • Nową story dodasz klikając ikonę:

  image

← Poprzednia strona

Następna strona →