Web Analytics
Typy pól i ich rola
🗃️

Typy pól i ich rola

Typy pól i ich rola

Typy pól - terminologia Tableau

Miarą (Measure) nazywa się pole zawierające wartości liczbowe, ilościowe, które są mierzalne i policzalne, które mogą zostać wykorzystane do obliczeń i agregacji, np. sumowanie, wyciąganie średniej, wartości minimalnej, maksymalnej, itp. Po przeciągnięciu miary na widok Tableau domyślnie zastosuje agregację tej miary. Przykładem miary może być sprzedaż, zysk, liczba zamówień, częstotliwość występowania.

Wymiarem (Dimension) nazywa się pole zawierające wartości, które można kategoryzować, segmentować (nazwy, daty, wartości geograficzne – działające na mapach, prawda/fałsz) oraz dzięki którym można nadać kontekst miarom i pokazać różny poziom szczegółowości danych. Przykładem wymiaru może być nazwa klienta, segment rynku, data sprzedaży, region.

Interfejsowa różnica między pigułkami dyskretnymi i ciągłymi

Obok podziału pól na miary i wymiary w Tableau istnieje równocześnie drugi, a mianowicie podział na pigułki dyskretne i ciągłe.

Pola dyskretne (Discrete Fields) zawierają odrębne wartości, które tworzą nagłówki i etykiety na wizualizacji. Zostają one przedstawione w formie tekstu, dzięki któremu można segmentować wartości. Pigułki dyskretne oznaczone są kolorem niebieskim.

Pola ciągłe (Continuous Fields) zawierają wartości, które tworzą pewną nierozerwalną całość i można je zaprezentować w postaci zakresu liczb od minimum do maksimum. Tworzą oś na wizualizacji. Pigułki ciągłe oznaczone są kolorem zielonym.

Rozróżnienie na pola dyskretne i ciągłe nie jest tożsame z podziałem na miary i wymiary. Miara może być polem dyskretnym, a wymiar polem ciągłym – choć w tym przypadku bardzo rzadko i w wyjątkowych scenariuszach.

Aby zmienić pole z ciągłego na dyskretne (albo z dyskretnego na ciągłe), kliknij na strzałkę z prawej strony pigułki i z listy wybierz właściwą opcję.

image

Poniżej znajduje się zestawienie różnych kombinacji pól oraz tego, jak pigułki przedstawiają się na widoku.

  • miara w ujęciu dyskretnym
  • miara w ujęciu ciągłym
  • wymiar w ujęciu dyskretnym
  • wymiar w ujęciu ciągłym
  • Typy pól String i Boolean w żadnym wypadku nie mogą zostać użyte jako ciągłe, klikając w strzałkę z prawej strony na pigułce opcja z wyborem pola ciągłego lub dyskretnego jest w ogóle niedostępna, jak na poniższym przykładzie.

image
image
image
image
image

Różnica przy odkładaniu do tabeli

Przeniesienie pola dyskretnego do sekcji wierszy bądź kolumn spowoduje, że na wizualizacji pojawi się lista ze wszystkimi jego wartościami.

image

Przeniesienie pola ciągłego do sekcji wierszy bądź kolumn spowoduje, że na wizualizacji pojawi się wykres, na którym wartości zostaną zagregowane. Domyślnie Tableau przypisze formę słupkową, a wartości zostaną zagregowane jako suma (SUM).

image

Różnica w rozwijaniu hierarchii pola daty

Podczas podłączania się do danych, w zależności od poziomu szczegółowości, Tableau automatycznie tworzy hierarchię dla pól dat, tzn. rok, miesiąc, dzień.

Pole daty domyślnie tworzy się jako pole dyskretne, Tableau automatycznie rozpoznaje jego kolejne warstwy i wbudowuje je w pole daty. Oznacza to, że w hierarchii każda oddzielna część daty (rok, kwartał, miesiąc, dzień) będzie działać jako samodzielna pigułka. Rozwijając hierarchię, każda z nich będzie widoczna w wierszu czy kolumnie i każda z nich może zostać użyta na wizualizacji. Oś daty przybierze nazwę dokładnie taką, jaką nosi pole ze źródła danych i podczas rozwijania / zwijania hierarchii nie będzie się zmieniać.

image

Pigułki pośrednie, np. kwartał, miesiąc mogą także być usunięte z widoku.

image

Zmieniając jednak pole daty z dyskretnego na ciągły, zmieni się również sposób rozwijania jego hierarchii i tego, jak wygląda widok.

image

W tym przypadku rozwijając hierarchię, Tableau przejdzie do kolejnej warstwy (poziom niżej), a nie jak w przypadku pola dyskretnego - stworzy nową pigułkę. W tym przypadku też oś daty będzie zmieniać nazwę w zależności od tego, jaki poziom prezentuje.

image

👉 Informacje o typach danych znajdziesz również pod tym ▶ linkiem ◀ w artykule na naszym blogu.

← Poprzednia strona

Obszar roboczy (Workspace)

Następna strona →

Skróty klawiaturowe w Tableau