Web Analytics
Filtrowanie w arkuszach
📗

Filtrowanie w arkuszach

Filtrowanie w arkuszach

Filtry w Tableau pomagają w efektywnej i szybkiej wizualizacji danych. W zależności od charakteru danych, potrzeb i wymagań Tableau oferuje szereg różnych sposobów i rodzajów filtrowania. Każdy filtr jest zaprojektowany w ten sposób, by spełniał się najlepiej w danym scenariuszu biorąc pod uwagę to, czy dane pole jest wartością numeryczną bądź ciągiem znaków oraz w zależności od tego czy jest wymiarem czy też miarą. Korzystanie z filtrów w Tableau jest bardzo jasne i łatwe, a założenie filtrów może być wykonane bardzo szybko.

Czym jest filtrowanie?

Filtrowanie jest niczym innym jak procesem ograniczania albo bardziej dosadnie „pozbywania się” pewnych wartości bądź zakresów wartości z pożądanych wyników. W przypadku na przykład, gdy dane źródłowe zawierają 50 tysięcy wierszy i z góry wiadomo, że w analizie potrzebne będzie jedynie 10% z nich, filtrowanie w Tableau zdecydowanie zmniejszy czas pracy z takimi danymi, ale i zwiększy jej efektywność. Jeśli chodzi o filtrowanie w Tableau, pozwala ono z jednej strony na użycie prostych scenariuszy, a z drugiej zaawansowanych kalkulacji czy filtrów kontekstowych.

Typy filtrów i ich hierarchia

Przed samym rozpoczęciem pracy w Tableau warto uzmysłowić sobie pewien porządek, według którego Tableau wykonuje operacje filtrowania. Porządek ten jest bardzo specyficzny i opera się na ściśle określonej kolejności wykonywania działań (w angielskim znany pod pojęciem Order of Operations czy Query Pipeline). Wygląda ona następująco:

image
EXTRACT FILTERS

czyli filtry na ekstrakcie - mogą być ustawione już w trakcie podłączania się do danych. Pozwalają one w znaczący sposób ograniczyć wolumen danych, który Tableau będzie pozyskiwało do dalszej analizy.

DATA SOURCE FILTERS

czyli filtry na źródle danych - pozwalają z kolei na kontrolę tego, jakie informacje będą udostępnione odbiorcy lub odbiorcom analizy poprzez ograniczenie np. informacji wrażliwych. Filtry na źródle danych mogą być ustawione zarówno w trybie podłączenia do danych live jak i extract.

CONTEXT FILTERS

czyli filtry kontekstowe są filtrami niezależnymi, które na podstawie oryginalnego źródła danych tworzą odrębny zestaw danych. W nim następnie można dokonywać kolejnych obliczeń na przefiltrowanym zbiorze. Mają one szczególne zastosowanie przy pracy z filtrami Top/Bottom N, Setami oraz kalkulacją Level of Detail FIXED.

FILTERS ON DIMENSIONS

czyli filtry na wymiarach są filtrami na kategoriach (wartościach niezagregowanych), które są potrzebne do konkretnej analizy. Wymiary zawierają wartości dyskretne, w związku z czym filtrowanie będzie się odbywać na zasadzie selekcji wartości, które mają być uwzględnione bądź wykluczone z analizy.

FILTERS ON MEASURES

czyli filtry na miarach są filtrami na wartościach mierzalnych, agregowanych. Miary zawierają wartości ilościowe, w związku z czym filtrowanie będzie się odbywać na zasadzie selekcji wartości, które mają być uwzględnione w analizie.

TABLE CALCULATION FILTER

czyli filtr na kalkulacjach tabelarycznych. Filtr ten nie odfiltrowuje podstawowych danych w zbiorze, jako że jest on stosowany jako ostatni w kolejności działań. Oznacza to, że Tableau najpierw wykonuje kalkulacje, a następnie dodaje filtr na wynikach w samym widoku.

Definiowanie filtrów na arkuszu / widoku

Wybór wartości, która ma być uwzględniona (Keep Only) albo wykluczona (Exclude) z widoku.

Filtr może być założony na marks, które pokazują się już na samym widoku. Przykładowo, dla wizualizacji w formie Scatter Plot wartości odstające można wykluczyć z widoku, aby skupić uwagę odbiorcy na pozostałych. Aby to zrobić, wybierz taki konkretny punkt. W okienku, które się pojawi, wybierz Exclude.

image

Wynik będzie następujący:

image

Jeśli z kolei konieczne jest skupienie uwagi na kilku punktach odstających, kliknij w dowolne miejsce na widoku i przeciągnij myszką zaznaczając kilka marks.

image

W okienku, które się pojawi, wybierz Keep Only, aby zachować tylko te wartości na widoku:

image

Wynik będzie następujący:

image

Zakładanie filtra na wierszach lub kolumnach

Innym sposobem wykorzystania funkcjonalności filtrowania na widoku jest oznaczenie nagłówków wierszy lub kolumn. W tym celu wybierz dany nagłówek. W okienku, które się pojawi wybierz Keep Only bądź Exclude podobnie jak w przykładach omówionych wcześniej.

Jeśli wybierzesz nagłówek tabeli, który jest częścią składową hierarchii, podświetlone zostaną także wszystkie nagłówki poziomu niższego. Przykładowo, przytrzymując klawisz CTRL zaznaczono dwa niezależne wymiary, z których każdy ma swoją hierarchię - w kolumnach region East i w wierszach kategorię Office Supplies. Wszystkie wartości które są zawarte w (wewnątrz) hierarchii w poziomie niższym zostały automatycznie zaznaczone. Dalej w okienku, które się pojawia można dokonać wyboru uwzględnienia bądź wykluczenia tych wartości.

image

Poniżej wynik po wybraniu opcji Keep Only.

image

Jeśli wybierzesz nagłówek tabeli, który jest częścią składową hierarchii, ale jest na najniższym jej poziomie, podświetlony zostanie jedynie ten nagłówek, który wybierzesz. Przykładowo, przytrzymując klawisz CTRL zaznaczono wymiary: stan Kansas i Nebraska oraz sub-kategorię Accessories, każdy indywidualnie. Dalej w okienku, które się pojawia można dokonać wyboru uwzględnienia bądź wykluczenia tych wartości.

image

Poniżej wynik po wybraniu opcji Keep Only.

image

Korzystanie z półki filtrowania

Kolejnym sposobem na stworzenie filtra jest przeciągnięcie danego pola bezpośrednio z panelu danych (Data Pane) na półkę filtrowania (Filters Shelf).

Po przeciągnięciu pola, wyskakuje okienko dialogowe, w którym możesz określić szczegóły działania filtra. To, jak będzie wyglądać okienko dialogowe filtrowania, zależy czy do filtrowania użyjesz pola wymiaru, miary bądź daty.

Filtrowanie wymiaru

  • przeciągnij wymiar na półkę filtrowania.
image

Wybierając przykładowo pole Product ID, pojawi się okno, jak poniżej.

image

W zakładce:

GENERAL

wybierz konkretne wartości, które chcesz uwzględnić bądź wykluczyć (opcja Exclude) z wizualizacji. Opcja Use all pozwala na zapewnienie, że każda nowo dodana wartość do źródła danych nie zostanie pominięta w działaniu filtra.

WILDCARD

zdefiniuj wzorzec, według którego filtr ma działać. Na przykładzie poniższym uwzględnij produkty, których ID rozpoczyna się od sekwencji FUR-BO.

image
CONDITION

określ warunek, który musi zostać spełniony, aby filtr zadziałał. Na przykładzie poniższym uwzględnij tylko te produkty, których suma sprzedaży była wyższa lub równa 20000.

image
TOP

zdefiniuj formułę obliczającą wartości zagregowane dla danego pola i wybierz liczbę rekordów TOP (klasyfikowanych najwyżej) albo BOTTOM (klasyfikowanych najniżej) pod względem formuły, która została stworzona. Na przykładzie poniższym uwzględnij 20 produktów, których zysk ze sprzedaży jest najniższy.

image

Filtrowanie miary

  • przeciągnij miarę na półkę filtrowania.
image

Wybierając przykładowo pole SUM(Sales), pojawi się okno, jak poniżej. Wybierz Next.

image

Wyskoczy kolejne okno dialogowe.

image

W zakładce:

RANGE OF VALUES

wybierz zakres wartości, określając minimalną i maksymalną, jakie mają zostać użyte na widoku. Podane wartości zostaną ujęte w zakresie. Na przykładzie poniższym uwzględnij sprzedaż w zakresie od 15000 do 20000.

image
AT LEAST

wybierz wartość minimalną. Wartości równe bądź wyższe zostaną ujęte w filtrze. Ten typ filtra stosowany jest, gdy dane często się zmieniają, a określenie górnej granicy wartości może być niemożliwe. Na przykładzie poniższym uwzględnij sprzedaż minimalną w wysokości 15000.

image
AT MOST

wybierz wartość maksymalną. Wartości równe bądź niższe zostaną ujęte w filtrze. Analogicznie do poprzedniego filtra, ten typ także jest przydatny, gdy dane często się zmieniają, a określenie dolnej, tym razem, granicy jest trudne lub niemożliwe. Na przykładzie poniższym uwzględnij sprzedaż maksymalną w wysokości 20000.

image
SPECIAL

określ, czy filtrowanie ma odbywać się po wartościach pustych (Null) czy nie pustych (Non-null) czy też ma uwzględniać wszystkie. Na przykładzie poniższym uwzględnij tylko wartości Non-null.

image

Filtrowanie dat

  • przeciągnij datę na półkę filtrowania:
image

Wybierając np. pole Order Date, pojawi się okno, jak poniżej. Wybierz Next:

image

Wybierając RELATIVE DATES określisz filtr dat względnych, który będzie aktualizowany w odniesieniu do daty i czasu otwarcia widoku. Na przykładzie poniższym wybierz zamówienia z dwóch ostatnich lat.

image

Wybierając RANGE OF DATES określisz stały zakres dat do filtrowania, przykładowo:

image

Wybierając RELATIVE DATES i RANGE OF DATES w oknie dialogowym będą dostępne również dodatkowe opcje filtrowania.

W zakładce:

STARTING DATE określisz datę początkową, np.:

image

ENDING DATE określisz datę końcową, np.:

image

SPECIAL określisz czy filtrowanie ma odbywać się po wartościach pustych (Null) czy nie pustych (Non-null) czy też ma uwzględniać wszystkie. Na poniższym przykładzie uwzględnij tylko wartości Null.

image

W filtrowaniu dat dyskretnych, możesz je wykorzystać do pokazania konkretnego poziomu danych. Np. wybierając miesiące, możesz wybrać konkretny lub konkretne bez względu na rok czy kwartał (którego są częścią w hierarchii).

image

Możesz wybrać dane za miesiąc marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

image

Jeśli chodzi o daty, możesz również filtrować określone daty w widoku (konkretny dzień, miesiąc i rok).

image
image

Opcje interakcji i wyglądu karty filtrowania

Aby dodać kartę filtrowania do widoku, kliknij strzałkę z prawej strony pola (pole to może być już dodane w wierszach, kolumnach lub na półce filtra). Wybierz Show Filter.

image

Karta filtrowania zostaje dodana do widoku.

image

Utworzenie karty otwiera kolejne możliwości, które pozwolą w efektywny sposób kontrolować wygląd i działanie filtra. By otworzyć te dodatkowe opcje, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu karty filtrowania.

Niektóre z opcji są dostępne dla wszystkich typów filtrów, niektóre z nich jednak zależą od tego czy filtrowany jest wymiar czy miara. Poniżej przedstawione są podstawowe opcje.

image

EDIT FILTER – otwiera okno dialogowe filtrowania, w którym możesz doprecyzować warunki lub ograniczenia działania filtra.

REMOVE FILTER – usuwa filtr z półki oraz usuwa kartę filtru z widoku.

APPLY TO WORKSHEETS – pozwala określić czy filtr ma być zastosowany do bieżącego arkusza czy do wielu z nich.

FORMAT FILTERS – pozwala zmienić czcionkę i kolory użyte na wszystkich kartach filtrowania.

ONLY RELEVANT VALUES – określa, które wartości mają zostać wyświetlone w filtrze. Po oznaczeniu tej opcji, wszystkie inne filtry są brane pod uwagę i jedynie wartości, które je spełniają, zostają pokazane na widoku.

ALL VALUES IN HIERARCHY – określa, które wartości mają zostać wyświetlone w filtrze. Kiedy filtr tworzony jest z pola ujętego w hierarchii, opcja ta jest oznaczona domyślnie. Wartości filtra wyświetlane są odpowiednio w odniesieniu do pola wyżej / niżej w hierarchii.

ALL VALUES IN DATABASE – określa, które wartości mają zostać wyświetlone w filtrze. Po wybraniu tej opcji wszystkie wartości w bazie są wyświetlane z pominięciem jakichkolwiek innych filtrów użytych na widoku.

INCLUDE VALUES – w momencie zaznaczenia tej opcji, wartości zafiltrowane na karcie są uwzględnione z widoku.

EXCLUDE VALUES – w momencie zaznaczenia tej opcji, wartości zafiltrowane na karcie są wykluczone z widoku.

HIDE CARD – ukrywa kartę z widoku, ale nie usuwa pola z półki filtrowania.

Wygląd i interakcje na karcie filtrowania

Opcje trybów filtrowania na karcie pokazują się w formie listy. Lista ta jest różna i zależy od tego czy pole jest wymiarem czy miarą.

image

Filtry na wymiarach

W przypadku wymiarów dostępne są:

image

Single Value (List) – lista przycisków, z której wybrać można tylko jedną wartość.

image

Single Value (Dropdown) – lista rozwijana, z której wybrać można tylko jedną wartość.

image

Single Value (Slider) – suwak, który wyświetla wartości wzdłuż zakresu filtra. Na suwaku można wybrać tylko jedną wartość.

image

Multiple Values (List) – lista z polami wyboru, z której można wybrać wiele wartości.

image

Multiple Values (Dropdown) – lista rozwijana, z której wybrać można wiele wartości.

image

Multiple Values (Custom List) – lista niestandardowa, która wyświetla pole tekstowe, w którym można wpisać ciąg znaków szukanej wartości.

image

Wildcard Match – szukanie wieloznaczne, które wyświetla pole tekstowe, w którym można wpisać kilka znaków, na podstawie których dopasowane wartości zostaną automatycznie wybrane.

image

Filtry na miarach i datach

W przypadku miar i dat dostępne są:

image

Range of Values/Dates – para suwaków, która pokazuje wartości od najniższej do najwyższej. Wartości można wprowadzić ręcznie klikając dolną lub górną jej granicę.

image

At Least/Starting Date – pojedynczy suwak ze stałą wartością minimalną.

image

At Most/Ending Date – pojedynczy suwak ze stałą wartością maksymalną.

image

Relative to Now – kontrolka, w której można definiować dynamiczny zakres dat aktualizowany na podstawie otwarcia widoku. Opcja ta jest dostępna jedynie na polach ciągłych dat.

image

Browse periods – typowe zakresy dat, tj. miniony dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, itd. Opcja ta jest dostępna jedynie na polach ciągłych dat.

image

👉 Dodatkowe informacje o filtrowaniu i zastosowaniu filtrów znajdziesz w artykule na naszym blogu ▶ tutaj ◀.

← Poprzednia strona

Podstawowe funkcjonalności

Następna strona →

Sortowanie w arkuszach