Web Analytics
Obszar roboczy Tableau Prep
🏞️

Obszar roboczy Tableau Prep

Obszar roboczy Tableau Prep

Elementy workspace w Tableau Prep

Na obszar roboczy Tableau Prep składają się:

 1. Connections pane - panel połączenia, w którym łączysz się ze źródłami danych,
 2. oraz cztery skoordynowane obszary, które ułatwiają interakcję i eksplorację danych:

 3. Flow pane - panel przepływu, czyli wizualna reprezentacja etapów operacji podczas przygotowywania danych. W tym miejscu dodajesz kroki, aby zbudować swój przepływ.
 4. Flow pane settings and changes - ustawienia szczegółowe przepływu i panel zmian.
 5. Profile pane - panel profilu, który jest podsumowaniem każdego pola w próbce danych. Tu zobaczysz kształt swoich danych i szybko znajdziesz wartości odstające i null.
 6. Data grid - siatka danych ze szczegółami danych na poziomie wiersza.
image

Po nawiązaniu połączenia z danymi i rozpoczęciu tworzenia przepływu możesz dodać kroki w panelu przepływu danych. Kroki te służą jako wgląd w strukturę danych, a także podsumowanie operacji wykonywanych na danych. Każdy krok reprezentuje inną kategorię operacji, które definiujesz w ramach przepływu.

Connections pane

Po lewej stronie obszaru roboczego znajduje się panel połączenia, w którym wyświetlane są bazy danych i pliki, z którymi jesteś połączony. Stąd możesz dodać połączenia do jednego lub większej liczby źródeł danych, a dalej przeciągać tabele, z którymi chcesz pracować, do panelu przepływu danych. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca w obszarze roboczym, możesz zminimalizować panel połączenia.

image

Flow pane

W górnej części obszaru roboczego znajduje się panel przepływu danych. Tutaj zbudujesz swój flow. Podczas łączenia, czyszczenia i kształtowania danych w panelu przepływu pojawiają się kolejne kroki, które automatycznie wyrównują się od lewej do prawej u góry. Te kroki informują, jaki rodzaj operacji jest wykonywany, w jakiej kolejności i jaki ma to wpływ na dane, np. krok Join pokazuje zastosowany typ złączenia, klauzule złączenia, zalecane klauzule złączenia oraz pola tabel uwzględnione w złączeniu.

image

Przepływ rozpoczynasz od przeciągnięcia tabel do panelu przepływu. Tu masz możliwość użyć dodatkowych zestawów danych, zastosować pivot, union i join, tworzyć agregacje i generować dane wyjściowe przepływu do pliku (.hyper, .csv, .xlsx), publikować źródła danych, z którego możesz korzystać w Tableau, bazie danych czy CRM Analytics.

💡
Jeśli dokonasz zmian w danych w Tableau Desktop, np. zmieniając nazwy pól, typ danych, itd., zmiany te nie zostaną zapisane z powrotem w Tableau Prep Builder.

Profile pane

W środkowej części obszaru roboczego znajduje się panel profilu, który pokazuje strukturę danych na pewnym etapie przepływu. Strukturę danych można przedstawić na różne sposoby w zależności od operacji, którą chcesz wykonać na danych lub kroku wybranego w panelu przepływu.

image

W górnej części panelu profilu znajduje się pasek narzędzi pokazujący operacje czyszczenia. Na każdej karcie pojawia się także menu opcji, w którym można wybrać różne operacje, które można wykonać na danych, tj.:

 • Wyszukaj, sortuj i rozdziel pola
 • Filtruj, uwzględnij lub wyklucz wartości
 • Znajdź i skoryguj wartości null
 • Zmień nazwy pól
 • Usuń błędy wprowadzania danych korzystając z grupowania wartości lub operacji szybkiego czyszczenia
 • Użyj automatycznej analizy danych do zmiany typu danych
 • Zmień kolejność kolumn pól przeciągając je i upuszczając, gdzie chcesz

Wybierz jedną lub więcej wartości z pola na karcie profilu i kliknij prawym przyciskiem myszy, by wyświetlić dodatkowe opcje, by zachować bądź wykluczyć wartości, wyfiltrować i skopiować je.

image

Flow Pane Settings & Changes

Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu panelu, aby rozwinąć i zwinąć panel ustawień i zmian, aby uzyskać więcej miejsca na pracę z danymi w panelu profilu.

image

Szczegóły ustawień:

image

W tym miejscu Tableau Prep posiada też opcję śledzenia wszelkich wprowadzonych zmian wg kolejności ich wprowadzania, dzięki czemu zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba, masz możliwość wrócić i przejrzeć lub edytować te zmiany.

image

Użyj metody drag & drop (przeciągnij i upuść), by zmienić kolejność operacji na liście oraz by ustawić zmiany w innej kolejności.

Data grid

W ostatniej, dolnej części obszaru roboczego znajduje się siatka danych, która przedstawia szczegóły danych na poziomie wierszy. Wartości wyświetlane w siatce danych odzwierciedlają operacje zdefiniowane w panelu profilu. Jeśli wolisz pracować na bardziej szczegółowym poziomie, możesz tutaj wykonać te same operacje czyszczenia, co w panelu profilu.

Kliknij ikonę Show data grid na pasku narzędzi, aby zwinąć (i rozwinąć) panel Profil i wyświetlić dostępne opcje.

image
image
image
image

Podgląd siatki danych dla każdej opcji:

Show profile pane

image

Show data grid

image

Show list view

image