Web Analytics
Quick Table Calculations
💨

Quick Table Calculations

Kalkulacje w Tableau - zarys ogólny

Kalkulacje w Tableau opierają się na dwóch typach pól: polach adresujących i partycjonujących. Kluczem do zrozumienia obliczeń tabelarycznych ogólnie jest poznanie, w jaki sposób one działają .

 • Pola partycjonujące definiują zakres, czyli dzielą widok na wiele partycji / części lub widoków podrzędnych. Obliczenia w tabeli są następnie stosowane do komórek w obrębie danej partycji.
 • Pola adresujące definiują kierunek, w którym poruszają się obliczenia, np. podczas obliczania sumy lub różnicy między wartościami).

To, jaki wynik końcowy naszych obliczeń chcemy uzyskać określa sposób, w jaki definiujemy quick table calculations w Tableau.

Menu kontekstowe danej miary dostarcza różne opcje:

image

Add a table calculation

Obliczenia tabeli można również dodać za pomocą opcji Add a table calculation z menu kontekstowego miary. Pozwala to określić, które wymiary służą do adresowania, a które do partycjonowania przy użyciu określonych wymiarów.

Compute Using

Wybranie tej opcji z menu kontekstowego miary pozwala dokonać kalkulacji w oparciu o architekturę tabeli lub określone pole. Należy tu pamiętać o tym, że zmiana struktury widoku wpłynie również na wyniki.

Edit table calculation

Wybranie tej opcji z menu kontekstowego miary umożliwia szczegółowe zdefiniowanie pola do określenia zakresu i kierunku działania na widoku. Partycjonowanie i adresowanie zdefiniowane za pomocą Specific Dimensions zachowa wyniki niezależnie od zmian w strukturze na widoku.

Quick table calculation

Zawiera wszystkie wymiary na danym poziomie szczegółowości, zarówno do określenia podziału (zakresu), jak i do samego adresowania (kierunek). Tableau automatycznie identyfikuje niektóre wymiary jako adresujące, a inne jako partycjonujące w wyniku dokonanych wyborów. Istnieje możliwość dostosowania tego za pomocą funkcji Compute Using, aczkolwiek zależy to od struktury widoku.

Clear Table Calculation

Aby wyczyścić zastosowane quick table calculation, należy wybrać tą opcję.

Definicja quick table calculations

💡
Quick table calculations umożliwiają w Tableau szybkie zastosowanie do wizualizacji typowych obliczeń tabelarycznych przy użyciu najbardziej typowych ustawień dla tego typu obliczeń. Są to obliczenia tabelaryczne, które w łatwy i szybki sposób można zaaplikować w swojej wizualizacji w Tableau. Są one stosowane z najbardziej typowymi ustawieniami dla wybranego typu obliczeń, dzięki czemu analizę staje się po prostu prostsza. Analizę można również dokonać w oparciu o tradycyjne obliczenia tabelaryczne, te jednak należy wprowadzić ręcznie.

Rodzaje quick table calculations

W Tableau dostępne są następujące typy quick table calculations:

 • Running Total - służy do obliczania skumulowanej sumy miary w danej strukturze tabeli lub określonym wymiarze poprzez np. sumowanie wartości, uśrednianie lub zastąpienie wszystkich wartości wartością najniższą lub najwyższą, itp.
 • Difference - odejmuje bieżącą kolumnę od poprzedniej (w zależności od sposobu obliczenia).
 • Percent Difference - bierze obliczenia z różnicy (bieżący wiersz minus poprzedni wiersz) i dzieli przez wartość bezwzględną poprzedniego wiersza.
 • Percent of Total - używany w celu obliczenia udziału w wierszach, kolumnach, panelach, całej tabeli czy określonych wymiarach.
 • Rank - oblicza ranking dla każdej wartości w partycji.
 • Percentile - oblicza rangę percentylową dla każdej wartości w partycji.
 • Moving Average - tutaj domyślnie brana jest średnia bieżącej wartości i dwóch poprzednich wartości w wierszu (lub niezależnie od tego, jak obliczane są obliczenia w tabeli)
 • YTD Total
 • Compound Growth Rate
 • Year of Year Growth
 • YTD Growth

💡Więcej o Table Calculations możesz również przeczytać w artykule na naszym blogu ▶️ tutaj ◀️.

Zbudujmy pomocniczo wizualizację do pokazania działania quick table calculation.

 1. Otwórz Tableau Desktop i podłącz się do pliku źródłowego Sample-Superstore, z którego będziemy korzystać w tym przykładzie. Przejdź do nowego arkusza.
 2. Z panelu Data przeciągnij Order date do kolumn, Category do wierszy, rozwiń hierarchię w wierszach do Sub-category:
 3. image

  oraz Sales do Marks na Label i Color:

  image
 4. W Marks kliknij listę rozwijaną, aby wybrać typ i wybierz opcję Square.
 5. image
 6. Możesz też zmienić paletę kolorów z Automatic na np. Green-Gold czy dowolną. Wizualizacja będzie wyglądać w następujący sposób:
 7. image

Zastosowanie quick table calculations na przykładzie

UWAGA: quick table calculations można używać wyłącznie w odniesieniu do miar ciągłych na widoku. Nie można ich stosować do wymiarów, chyba że zostaną przekonwertowane na miarę ciągłą. Quick table calculation kalkuluje dalej miarę ciągłą w odniesieniu do wymiarów, które są częścią widoku.

Running Total
💦
Percent of Total
🖌️
Edycja i dostosowywanie quick table calculation
🪞
Difference
🧂
Percent Difference
🏆
Rank
🪙
Percentile
Moving Average
🕳️
Percent From

← Poprzednia strona

Następna strona →